صفحه ۱۰۳

درس چهارم

فلسفه احکام الهی:

1 - ایمان به خدا

2 - نماز

3 - زکات

4 - روزه

5 - حج

6 - عدالت

7 - امامت اهل بیت (ع)

8 - جهاد و صبر

9 - امر به معروف

10 - احسان به والدین و صله ارحام

11 - قصاص

12 - وفای به نذر

13 - عدالت در معاملات

14 - حرمت شراب

15 - حرمت قذف

16 - حرمت سرقت

17 - حرمت شرک

سفارش به تقوا

ارتباط دانش با خداشناسی

معرفی پیامبر(ص) و فاطمه (س) و علی (ع)

چگونگی آغاز رسالت

مراتب سه گانه دعوت

بت شکنی پیامبر(ص)

نغمه توحید و خاموشی کفر

ناوبری کتاب