صفحه ۱۰۰

(11) (و عزائمه المفسرة ، و محارمه المحذرة )
(و واجبات تفسیر شده و محرمات منع شده خدا.)

به وسیله قرآن واجبات الهی بیان شده است و به شما رسیده است. آیات قرآن نازل شد و واجبات خدا را برای شما مشخص کرد، آیاتی نظیر: (أقیموا الصلوة ) ،سوره بقره (2)، آیه 43. (آتوا الزکاة ) ،سوره بقره (2)، آیه 43. (کتب علیکم الصیام ) ،سوره بقره (2)، آیه 183. (و أتموا الحج و العمرة لله ) ،سوره بقره (2)، آیه 196. (و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لاتعتدوا) ،سوره بقره (2)، آیه 190. (قل أطیعوا الله والرسول ) سوره آل عمران (3)، آیه 32. و...، همه اینها وجوب نماز، روزه، زکات، حج، جهاد و سایر احکام الهی را برای شما بیان می‎کنند، اینها همان "عزائم مفسره" هستند که حضرت می‎فرماید. آیاتی همانند: (لا تقربوا الزنی ) ،سوره اسراء (17)، آیه 32. (انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان) ،سوره مائده (5)، آیه 90. (لا یغتب بعضکم بعضا) ،سوره حجرات (49)، آیه 12. (یمحق الله الربوا) سوره بقره (2)، آیه 276. و نظایر آن نیز محرمات و محذورات خدا را بیان می‎کنند، و منظور از "محارم محذرة" اینهایند.

پس حضرت می‎خواهند بفرمایند: واجبات و محرمات خدا به وسیله قرآن به شما رسیده است و البته پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) هم در بعضی موارد که این آیات احتیاج به تفسیر و تبیین بیشتری داشته باشند آنها را برای شما بیان می‎کنند. مثلا قرآن می‎فرماید: (و أقیموا الصلوة )

ناوبری کتاب