صفحه ۹۴

عرب هم هست، چرا ما باید این قدر غربزده باشیم ! گفتم: زبان عربی زبان اسلام است، چرا زبان عربی را ترویج نمی کنید؟ چرا در کشورهای عربی تاریخ مسیحی رواج دارد و از تاریخ اسلامی کمتر استفاده می‎شود؟ ایشان هم این مطلب را تایید می‎کرد؛ من گفتم: چرا بعضی از کشورهای اسلامی تعطیلی هایشان روزهای یکشنبه است ؟ شما باید تاریخ اسلام را زنده کنید، روز جمعه را زنده کنید، و این ننگ است که در مصر تاریخ مسیحی رواج داشته باشد.

مقام شامخ امامت

امامت نه مانند سلطنت یک پست و مقام اعتباری موروثی است و نه یک صلاحیت اکتسابی، بلکه مقام معنوی الهی و حد اعلای قرب به خداوند است که زمینه های آن مربوط به قبل از تولد است؛ بدین گونه که اصلاب شامخه و ارحام مطهره در تکون او دخالت دارند، و دارای استعداد خدادادی ویژه ای است که خداوند با حکمت بالغه خود در افراد خاصی برای وساطت در فیض الهی و راهنمائی انسانها به عنوان برترین محصول عالم خلقت قرار داده است؛ و راهنمائی آنان منحصر در طرق معهود و متعارف نیست، و چه بسا آنان در حال غیبت و پنهانی از طرق غیرمتعارف و محسوس به راهنمائی انسانها و حل برخی مشکلات بپردازند، همان گونه که خضرنبی (ع) در حال اختفا برای حضرت موسی (ع) که یکی از انبیای الهی بود سمت معلمی داشت (قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشداسوره کهف،آیه 66.) .

ناوبری کتاب