صفحه ۸۵

قسم سوم: که از دو قسم دیگر بالاتر است، صبر در مقابل "معصیت" می‎باشد؛ یعنی زمینه و وسیله معصیت برای کسی فراهم شود، ولی به خاطر خدا از آن چشم بپوشد؛ این قسم از صبر از همه مهمتر و اجرش هم بیشتر است.

جمع آوری قرآن در زمان پیامبر

جمع قرآن و تقسیم آن به سوره ها و آیه ها در زمان حیات پیامبر(ص) و به دستور خود آن حضرت انجام شد؛ آن حضرت علاوه بر ترغیب به حفظ قرآن و بیان فضائل و خواص برای سور و آیات آن، عده ای از افراد را به عنوان "کتاب وحی" مأمور به نوشتن قرآن کرده بودند، و هنگام نزول آیه جدید می‎فرمودند این آیه را در کجای فلان سوره قرار دهید. البته برخی از کلمات به ویژه در زمان عثمان به قرائتهای مختلفی قرائت می‎شد که عثمان برای جلوگیری از تشتت و پراکندگی قرائتهای غیرمشهور را کنار گذاشت و دستور داد قرآن برحسب قرائتهای مشهور نوشته شود، ولی اصل سوره بندی و آیه بندی قرآن در حیات خود پیامبر انجام شده بود.

تشکیل هیات حاکمه برای رسیدگی به تخلفات روحانیون

اگر یک وقت طلبه ای از ناحیه دولتی ها تحت تعقیب قرار می‎گرفت آقای بروجردی خیلی ناراحت می‎شد، به همین جهت خود ایشان یک هیات حاکمه ای مرکب از پنج شش نفر درست کرده بود و در مدرسه فیضیه مستقر بودند که اگر از طلبه ای گزارشی رسید که تخلفی

ناوبری کتاب