صفحه ۷۹

تحویل می‎گرفت،آقایی یک روز آمد به من گفت صد و هفتاد میلیون تومان پول پیش من جمع شده است من اینها را به چه کسی بدهم، گفتم من نمی دانم برو خدمت امام و به ایشان بده، البته اگر من می‎گفتم پولها را به من بده به تو رسید می‎دهم اشکالی نداشت، از این طور چیزها در آن زمان فراوان بود، ماشینهای زیادی آنجا در مجلس بود که گرد و خاک و آفتاب می‎خورد، یک ماشین کوچک لوکس بود که می‎گفتند این را نیک پی شهردار تهران خریده برای ولیعهد، می‎گفتند چقدر طلا در آن به کار رفته است، که هنوز به دست ولیعهد نرسیده بوده است، از این چیزها خیلی آن وقت گفته می‎شد، کسی گوشش بدهکار نبود، به امام هم گاهی می‎گفتند امام هم به اطرافیان محول می‎کردند چون کارها خیلی زیاد بود و به این مسائل توجهی نمی شد.

غصب فدک با هدف تضعیف ولایت

فدک یک باغ و قریه آبادی بوده در حجاز، حوالی مدینه؛ و در بعضی از روایات آمده است که یک چشمه ای هم داشته که آب از آن می‎جوشیده است؛ تقریبا تا آنجا نزدیک به سه روز راه بوده و سه منزل از مدینه فاصله داشته که حدود 24 فرسخ می‎شود. حال ابوبکر که خلیفه مسلمانان شده و همه چیز ظاهرا در دست اوست، چطور یک دفعه به فکر می‎افتد که فدک را از حضرت زهرا(س) بگیرد و آن را غصب نماید؟ دلیل آن روشن است: به خاطر این بوده که فدک به عنوان یک منبع مالی مهم برای مولا امیرالمؤمنین (ع) و بیت امامت

ناوبری کتاب