صفحه ۷۰

حیوانات دیگر "ذنب" می‎گویند، مثلا به دم گوسفند می‎گویند: ذنب؛ اما در پرندگان معمولا به جای "ذنب" می‎گویند: "ذنابی".یعنی بالهای جلو را داده اند و بالهای عقب را که محل کثافت و فضله است گرفته اند؛ به افراد پست و بی شخصیت هم که معمولا پیرو دیگران هستند و از خود اراده ندارند، "ذنابی" گفته می‎شود؛ کنایه از این است که اینان آدمهایی را که باارزش هستند و جلودار و شجاع بوده و وسیله پرش و ترقی و تکامل جامعه می‎باشند کنار گذاشته و افراد پست و بی هویت را انتخاب کرده اند؛ تاریخ هم نشان داده است که در خیلی از جنگهای سخت مانند جنگ خیبر، اولی و دومی همیشه عقب گرد می‎کردند و اهل جنگ و مبارزه نبودند، اما امیرالمؤمنین (ع)که در همه صحنه ها بر همگان مقدم بود و جلو می‎رفت و وسیله پیروزی و پیشروی مسلمانان بودرا کنار گذاشتند.

حفظ روحانیت، حفظ مردم

مقدم رئیس ساواک شاه می‎گفت:من سابقا طلبه بوده ام، از صحبتهایش هم پیدا بود که مقداری درس طلبگی خوانده، یک عرق مذهبی هم داشت، با کمونیستها خیلی بد بود و برای روحانیت احترام قائل بود؛ یک داستان را آقای قاضی خرم آبادی نقل می‎کرد و می‎گفت: قبل از انقلاب که من در خرم آباد بودم یکی از علمای لرستان که نفوذ محلی هم داشت مقداری در رابطه با ترویج از امام و مسائل انقلاب فعالیت می‎کرد و با ما همراه بود، ساواک لرستان از طریق شنود

ناوبری کتاب