صفحه ۶۷

اصرار داشتند او را برگردانند، از من دعوت شد شبی به تهران رفتم و در محفل آنان با سه نفر از مبلغین آنان که خیلی هم پرحافظه و زبردست بودند مواجه شدم و بحث کردم و در همان هنگام نتیجه بحث آن شب را به صورت کتابچه ای به نام مناظره مسلمان و بهایی چاپ و منتشر کردم.

اداره مستقل حوزه ها

یکی از دوستان نقل میکرد:من رفتم واتیکان،مرکز پاپ.سالنی را دیدم خیلی بزرگ وپرونده های زیادی شایدیک میلیون.گفتم اینها چیست ؟گفتند:هر چه روحانی،کشیش،کاردینال واسقف در جهان مسیحیت هست اینجا پرونده دارند، مشخصات وخصوصیات در پرونده هاثبت است.سؤال کردم در فریدن اصفهان اگر کشیشی باشداسمش هست ؟گفتند:در آنجادو نفر هستند.سن آنها،مقدار معلومات،حقوق،نحوه بیان وفعالیت برای مسیحیان آنجا همگی ثبت شده است.ماباید درس بگیریم.البته لازم است در درجه اول یک اداره مستقل باشد.آنجایک اداره مستقل بود که اگر پاپ از دنیارفت ویک پاپ دیگرآمد، بیاید بالای همان تشکیلات.بایداداره مستقلی برای روحانیت باشد که هر مرجعی آمد آنرازیرنظر بگیرد.

اسبهای میدان ریاضت

اسب هایی را که برای مسابقه استفاده می‎شود در میدان

ناوبری کتاب