صفحه ۵۷

اجتهاد و فتوا دادن، و مجتهد باید اعلم باشد در تمام مسائل مورد نیاز جامعه از قبیل مسائل سیاسی، اقتصادی و غیره و بداند سیاست جنگی، اقتصادی، نظامی اسلام در هر زمانی چگونه باید باشد.

رفتار خوش با مردم

من از همین جا به برادرانی که در دفتر ما هستند توصیه می‎کنم با زبان خوش با مردم برخورد کنند و اگر کاری مربوط به آنها نیست طرف را با زبان خوش رد کنند که "صاحب الحاجة لایری الا حاجته" صاحب حاجت نمی بیند مگر حاجت خودش را؛ خیال می‎کند بزرگترین کار در دنیا مشکل و حاجت اوست. خدا به من و به همه برادران و خواهران توفیق بدهد که بتوانیم به خلق خدا، به بندگان خدا و به مردم مستضعف کمک کنیم.

بدن مثالی

من بارها این مثال را زده ام که: اگر شما قدرت جمع آوری همه اجزائی را که تاکنون از بدنتان جدا شده داشته باشید و جمع آوری کنید، ممکن است چند بدن مانند این بدن فعلی شما به وجود آید. حال اگر از شما بپرسیم کدام یک از این بدنها مال شماست، جواب می‎دهید: اینها در زمانهای گذشته بدن من بوده و بدن فعلی من همین است که به وسیله روحم اداره می‎شود. پس سخن ما نیز این است که این بدن فعلی هم پس از خارج شدن روح همین حکم را دارد و همان

ناوبری کتاب