صفحه ۵۶

ما برود و عقد دخترش را بخواند، مرحوم آقای ربانی شیرازی قبول کرد و رفت، وقتی که برگشت گفت: پس از خواندن عقد دختر، پدرش گفت: یک باره عقد مادرش را هم بخوان چون تا به حال کسی پیدا نکردیم عقد مادرش را بخواند با وجود چهار بچه !. از اینجا معلوم می‎شود در روستاهای دور دست و عشایر چادر نشین چقدر فقر دینی حکم فرما بود و متاسفانه اکنون نیز وضع خوب نیست.

مجتهد باید اعلم به مسایل جامعه باشد

اجتهاد مراتب مختلفی دارد و یکی از چیزهایی که خیلی مهم است این است که مجتهد با وضع جامعه و روند اجتماعی کارهای جامعه آشنا باشد و مسائل و فتاوایی که می‎خواهد اظهار کند با این دید باشد، گاهی می‎شود مجتهد در اثر عدم آشنایی به اوضاع سیاسی، اقتصادی دنیا و نقشه های کفار برای اسلام و مسلمانان و روند امور جاری در سیاستهای دنیا، فتاوایی می‎دهد که اصلا قابل پیاده شدن در جامعه نمی باشد. در چند سال پیش با یکی از بزرگان علما با هم به تهران می‎رفتیم و صحبتهایی از اسلام و حکومت آن شد، به ایشان گفتم آقا مگر شما نمی گویید اسلام دینی است جهانی که حتی باید آمریکا را هم مثلا اداره کند، آن هم تا روز قیامت، اینطور که شما می‎گویید و برداشتی که شما از اسلام و احکام آن دارید چنین دینی حتی مدرسه فیضیه را هم نمی تواند اداره کند. ما اسلامی را می‎خواهیم که دنیا را بتواند اداره کند و قابل پیاده شدن در همه جا و همیشه باشد، و به نظر من این دید نسبت به اسلام که چگونه باید باشد اثر دارد در کیفیت

ناوبری کتاب