صفحه ۵۴

حضرت به عنوان قصاص سه تازیانه به قنبر زدندوسائل الشیعه،ج 3،ص 3 مقدمات حدود. و بالاخره قصاص که حق الناس است و همچنین حدود الهی که در مواردی معین اجرا می‎گردند خشونت نیست بلکه عدالت و ایجاد امنیت عمومی و حفظ مصالح اجتماعی است، و مجازات عادلانه غیر از خشونت است.

راز انقراض ساسانیان

نقل شده است که از حکیمی پرسیدند چرا دولت ساسانیان با آن همه قدرت به انقراض گرائید؟ در پاسخ گفت زیرا افراد کوچک را به کارهای بزرگ گماشتند در نتیجه از عهده آن بر نیامدند،و افراد بزرگ را به کارهای کوچک گماردند در نتیجه بدآنهااعتنا نکردند،پس وحدت آنها به اختلاف و نظام آنان به از هم گسیختگی گرائید.منهاج البراعة، ج 11، ص 44.

بودجه خبرگان اول

سابقا در سیاست ایران هنگامی که می‎خواستند قانون اساسی را عوض کنند مجلس موسسان تشکیل می‎دادند، لذا پس از پیروزی انقلاب هم که می‎خواستند یک قانون اساسی تدوین بشود همین مجلس موسسان در مغزها بود، بعد کم کم شد مجلس خبرگان قانون اساسی، حالا چه کسی این نام را گذاشت من یادم نیست؛ ظاهرا آقای دکتر حسن حبیبی در همان زمان که در پاریس بودند به دستور

ناوبری کتاب