صفحه ۵۰

فریاد کشید سر آقای آذری که من در بازجویی از تو اقرار گرفته بودم.

حق انسانیت

جابر بن عبدالله نقل می‎کند: "جنازه یک یهودی را از کنار ما عبور می‎دادند، ما جلوس کردیم اما پیامبر(ص) به احترام جنازه قیام کردند. به پیامبر(ص) عرض کردیم آن جنازه از آن یک یهودی بود؛ حضرت فرمودند: هنگامی که جنازه ای را مشاهده کردید قیام نمایید."صحیح بخاری، کتاب 23، فی الجنائز، باب 50، من قام لجنازة یهودی، ج 2، ص 87.

همچنین نقل شده است که جمعی از اصحاب در منطقه ای وقتی جنازه ای عبور داده شد به احترام آن قیام کردند، در مقابل به آنها گفته شد: جنازه از آن اهل ذمه است. اصحاب در جواب گفتند: چنین ماجرایی برای ما هم پیش آمد و پیامبر در مقابل جنازه قیام کردند و وقتی با اعتراض روبرو شدند فرمودند: "آیا او یک انسان نیست ؟!"همان مأخذ

و حضرت امیر(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر در مورد حقوق مردم و برخورد با آنان فرموده اند: "... فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق..."نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 53.؛ "همانا مردم دو صنف می‎باشند: یا برادران دینی و یا همنوعان تو می‎باشند."

آن حضرت اخوت در دین یعنی عقیده را در عرض و مساوی با انسانیت و همنوع بودن دانسته و هیچ ترجیحی از نظر حقوق برای صرف عقیده قائل نشده اند.

ناوبری کتاب