صفحه ۴۸

خلق کثیر"منهاج البراعة، ج 3، ص 221؛ و اصول کافی، ج 1، ص 370، روایت 2. چاره ای نیست که مردم باید آزمایش شوند، و خوب و بد از هم تمیز داده شوند و غربال گردند، و در این غربال افراد بسیاری خارج می‎شوند.

چه کسانی شاهد اجرای حدود باشند؟

صاحب وسائل در مقدمات حدود باب 22 می‎فرماید: "باب کراهة اجتماع الناس للنظر الی المحدود" و در ذیل این عنوان حدیثی را نقل می‎کند بدین مضمون: در حالی که امیرالمؤمنین (ع) در بصره بودند مردی را برای اجرای حد بر او آوردند، وقتی حاضر شدند جماعتی از مردم آمدند، حضرت به قنبر فرمودند: ببین این جماعت کیستند؟ گفت: بر مردی حد جاری می‎شود؛ حضرت نگاهی به آنان کرده و فرمودند: "لا مرحبا بوجوه لاتری الا فی کل سوء، هؤلاء فضول الرجال، امطهم عنی یا قنبر." گشایش مباد برای کسانی که جز در بدیها دیده نمی شوند، اینان مردان فضول می‎باشند، قنبر آنها را از من دور کن. معلوم می‎شود حضور اقشار مختلف مردم مطلوب نبوده بلکه کراهت دارد. آنچه مطلوب است حضور برخی از مردم مؤمن است تا داستان را به طور صحیح نقل کنند و به گوش مردم برسانند.

مواجهه با آقای آذری قمی

یک روز در زندان آقای آذری را برای مواجهه آوردند، هفت هشت نفر از بازجوها نشسته بودند، دکتر جوان بود، ظاهرا سرهنگ افضلی

ناوبری کتاب