صفحه ۳۹

برخورد کرد. آنان به مفضل گفتند: تو از چه کسی تبعیت می‎کنی ؟ اگر از جعفر بن محمد پیروی می‎کنی بدان که ما در حضور او این حرفها را می‎گوییم و حتی بر ضد خدا استدلال می‎کنیم ولی ایشان نه تنها عصبانی نمی شود بلکه به دقت گوش می‎دهد به گونه ای که ما گمان می‎کنیم او حرفهای ما را پذیرفته است؛ اما پس از آن با متانت پاسخ حرفهای ما را می‎دهد

رشد و تعالی اسلام در همه زمانها وابسته به این است که همگان - حتی مخالفان - آزادانه اعتقادات خود را مطرح نمایند و بستر مباحث علمی در همه زمینه ها و برای همه اشخاص فراهم گردد و فکر و اندیشه تنها با منطق و استدلال پاسخ داده شود. و تجربه به خوبی نشان می‎دهد هرگاه این بستر در جامعه فراهم آمده است درنهایت اسلام نفع برده، و به عکس هرگاه حکومتها و یا افراد به رفتارهای قهرآمیز روآورده اند نتیجه منفی به دست آمده است.

بادهای آبستن کننده

در قرآن هست که: (و ارسلنا الریاح لواقح) سوره حجر، آیه 22. ما فرستادیم بادها را آبستن کننده. "لقح" هم به معنی لازم و هم به معنی متعدی می‎آید، اگر به معنی لازم باشد یعنی خودش آبستن است، و اگر معنی متعدی باشد "لقحه" می‎شود یعنی آبستن کرد او را؛ بادها خود به باران آبستن اند؛ زیرا وقتی که بادها می‎وزند بخارهای متراکمی را که از دریاها بالا آمده با خود به مناطق دیگری می‎برند و باعث بارندگی می‎شوند، و از طرفی آبستن کننده هم هستند، زیرا بادها هستند که موادی را از گیاهها و درختهای نر به گیاهها

ناوبری کتاب