صفحه ۳۳

در حقیقت شاخصه عدالت در قوای مزبور به این است که انسان هر قوه ای را در محل مناسب خود قرار دهد که با نیاز و نیل به سعادت او متناسب باشد.

خواب شیخ مفید

نقل می‎کنند که یک شب شیخ مفید؛ در خواب دید حضرت زهرا(س) دست امام حسن و امام حسین (ع) را گرفته وآمده است در مسجد شیخ مفید در کرخ بغداد و به شیخ مفید گفت:"علمهما الفقه" این دو فرزند مرا فقه بیاموز؛ صبح شیخ مفید از خواب بیدار شد و تعجب کرد این چه خوابی بود! اتفاقا ساعتی نگذشت دید مادر سید مرتضی و سید رضی که نامش فاطمه بود دست دو فرزندش محمد و علی را گرفته و آورده به شیخ مفید گفت: "هذان ولدای احضرتهما لتعلمهما الفقه" این دو فرزند من می‎باشند، آورده ام که به آنان فقه بیاموزی. این خواب را حتی ابن ابی الحدید شارح معتزلی نهج البلاغه هم نقل کرده است.شرح ابن ابی الحدید،ج 1،ص 41.

ما از مرگ غافلیم

ما غافلیم از این که مردن برای همه هست، در حالی که مرگ سرنوشت همه انسانهاست. پرده ها کنار رفته حقایق پشت پرده روشن

ناوبری کتاب