صفحه ۳۱

متربود. حضرت فرمودند:صحابی واقعی من باید ازرودخانه بپردو نباید از پل برود.حضرت خود رفتند، تعدادی هم رفتند من هم پریدم. برادر کوچک ماآمد بپرد افتاد وسط آب،من از حضرت خواستم دست ایشان را بگیرد،حضرت دست ایشان را گرفته ونجاتش دادند،افراد زیادی هم از پل رفتند که پل خراب شد وهمگی غرق شدند.به کوفه رسیدیم مسجد بزرگی بود که مانند شبستانهای قدیمی سقف داشت،آنجا ماندیم فردایش نماز صبح راپشت سرحضرت (عج) خواندم.بعد ازخواب بیدار شدم.این خواب برایم خیلی امیدوار کننده بود.امیدواریم خدافرج شریفش رانزدیک کند. 12 ! هواهای نفسانی و فتنه ها

فتنه هایی که روی زمین پیدا می‎شود و جنگهایی که راه می‎اندازند، جنگ شیعه و سنی، این گروههای هفتاد و دوگانه که بعد از رسول خدا(ص) در دین اسلام پیدا شده، بر اثر هواهای نفسانی و بدعتهاست. ابتدا کسانی مطابق هوای نفسانی خود و اهدافی که داشتند، بر اثر مقام دوستی یا علاقه ای که به دنیا داشته اند یک بدعتی در دین گذاشته اند، چیزهایی را به دین چسبانده اند؛ گاهی یک نفر آیه یا حدیثی را جوری معنا می‎کند که بر اثر آن دین و مذهب تازه ای پیدا می‎شود، در شیعه تاکنون چقدر امام زمان درست کرده اند! همین قادیانیه و بهائیه، یا وهابیه و دیگر فرقه هایی که در اسلام پیدا شده، منشاء همه آنها هوای نفس است.

ناوبری کتاب