صفحه ۳۰۰

قضیه مرحوم مصدق هم دربار شاه توده نفتی ها را فرستاد - حتی در وشنوه که آیت الله بروجردی تابستانها در آنجا بودند- علیه روحانیت شعار بدهند و تظاهرات کنند، تا جایی که آیت الله بروجردی تماس گرفت و گفت این چه وضعی است که راه انداخته اید! دربار می‎خواست با دکتر مصدق مبارزه کند و با این کارها علیه مصدق جوسازی می‎کرد. دربار توده ایها را تحریک می‎کرد که علیه روحانیت و علیه دین شعار بدهند که وقتی آقای مصدق را می‎خواهند کنار بزنند کسی از او حمایت نکند، اوضاع جوری شده بود که وقتی در وشنوه ما داشتیم جامع الاحادیث را مقابله می‎کردیم و سی چهل نفر بودیم، خبر آوردند که مصدق سقوط کرد یکی از آقایان سجده شکر به جا آورد که الحمدلله دیگر از شرشان راحت شدیم خطر از اسلام برطرف شد! درباریها با این بازیها می‎خواستند زمینه فراهم کنند که برای سقوط دکتر مصدق روحانیت با آنها همراهی کند.

ناوبری کتاب