صفحه ۲۹۲

را جبران کنم، نوح پیامبر فرمود چه خدمتی به تو کردم ؟ شیطان گفت: این که نفرین کردی قومت غرق شوند و آنها همه کافر از دنیا رفتند و اهل جهنم شدند، من چقدر باید آنها را وسوسه می‎کردم تا اهل جهنم شوند و تو با یک دعا و نفرین همه آنها را به جهنم فرستادی، البته حضرت نوح که نمی خواست به شیطان خدمت کند، او می‎دانست که آنها دیگر هدایت نخواهند شد. در هر صورت شیطان گفت: حالا من می‎خواهم در عوض آن خدمت، خدمت بزرگی به تو بکنم، سه چیز را تذکر می‎دهم اینها را همیشه در نظر داشته باش: "ایاک و الکبر، و ایاک و الحرص، و ایاک و الحسد" از کبر و حرص و حسد اجتناب کن، سپس گفت:اول: "الکبر هو الذی حملنی علی ترک السجود لادم" کبر و خودبینی مرا وادار کرد که زیر بار سجده به آدم نرفتم و او را سجده نکردم، در نتیجه مطرود رحمت حق شدم. دوم: شیطان گفت "ایاک و الحرص" از حرص بپرهیز و مواظب باش حریص نشوی، چرا؟ برای این که خدا در بهشت همه میوه ها را در اختیار آدم گذاشت و فقط به او گفت که تو از این درخت اجتناب کن. اما حرصی که در او بود باعث شد که از آن درخت بخورد و مطرود خدا شود. البته بعد توبه کرد و توبه اش قبول شد، ولی رفتنش به بهشت به قیامت موکول شد. واقعا مسأله حرص مال و مقام مسأله مهمی است، چه بسا افرادی که از جمع کردن مال و به دست آوردن مقام سیر نمی شوند و دائما در فکر زیاد کردن مال یا مقام و قدرت می‎باشند با این که بالاخره باید همه را برای دیگران گذاشت و رفت؛ چرا ما از عاقبت امر صاحبان اموال زیاد و مقامهای بزرگ عبرت نمی گیریم ؟ سوم: نصیحت دیگر شیطان این بود که "ایاک و الحسد" از حسد هم بپرهیز؛ برای این که قابیل نسبت به

ناوبری کتاب