صفحه ۲۸۴

کتک می‎زنی ؟! خلاصه آن روز من عصبانی شدم و آن کاغذ را پاره کردم و او هم عصبانی شد و کتک مفصلی به من زد.

ذاتی بودن غرائز

غرائز اصلا ذاتی ما می‎باشند، یکی ذاتا آدم ترسویی است و یکی ذاتا شجاع، یکی ذاتا خودخواه و یکی متواضع است، این غرایز البته با ریاضت قابل تغییر می‎باشند، زیرا هر کدام علتی داشته اند و این جور نیست که خدا خواسته که چنین باشند تا مسأله جبر لازم آید. "غرز غرائزها" مثل این است که بگوییم "نور الانوار" نور را خدا نور کرد؛ ابن سینا می‎گفت: "ما جعل الله المشمش مشمشا و لکن اوجده" خداوند زردآلو را زردآلو نکرد بلکه خلقش کرد. در اینجا هم مراد همین است، یعنی این غرایز را خدا در ما خلق کرده، البته علل مادی و طبیعی دارد اما این علل مادی و طبیعی هم بالاخره به خدا منتهی می‎شود. غرایز ویژه افراد، معلول وراثت از پدر یا مادر و غذاها و از محیط تربیتی و مربی و رفیق و... است، تمام اینها منشاء کسب صفات و امیال است و جزء نظام وجود می‎باشد که برگشت همگی به خداست.

نماز شب بخوان دیگر بهانه نداری

مرحوم شهید مطهری در آن مدتی که ما با هم بودیم نسبت به نماز شب خیلی مقید بود و به من هم نسبت به انجام آن اصرار می‎کرد و من علاوه بر اینکه کمی مشکلم بود، در اثر درد چشم دکترها مرا از وضو با

ناوبری کتاب