صفحه ۲۶۳

شکوه می‎کنند: "مسجد خراب لایصلی فیه اهله" مسجدی که خراب باشد و اهل مسجد در آن نماز نخوانند، "و عالم بین جهال" مرد دانشمندی که بین مردمان نادان قرار بگیرد و از علمش استفاده نکنند، "و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لایقراء فیه اصول کافی، همان،ص 613." قرآنی که آن را آویزان کرده باشند و گرد بر آن نشسته باشد و خوانده نشود. حتی تأکید شده است که اگر قرآن را از حفظ دارید آن را از رو بخوانید، در این مورد حدیثی است از امام صادق (ع): "قراءة القرآن فی المصحف تخفف العذاب عن الوالدین ولو کانا کافرین همان." خواندن قرآن از روی آن، عذاب را از پدر و مادر شما تخفیف می‎دهد ولو آنها کافر بوده اند.

رابطه بین مقلد و مرجع رابطه مرید و قطب نیست

رابطه بین مقلد و مرجع رابطه مرید و قطب نیست تا مردم ناچار باشند از فرد خاص تقلید نمایند و در برابر او سر بسپرند، بلکه از قبیل رجوع غیرمتخصص در هر فن به اهل خبره آن فن می‎باشد؛ و به دیگر بیان فتوای مرجع تقلید موضوعیت ندارد بلکه راه رسیدن به واقع است و طبعا نظر جمع نسبت به نظر یک فرد اقرب به واقع است، نظیر شورای پزشکی که برای بیماریهای سخت تشکیل می‎شود.

حق بازنشستگی

کسی که در دوران جوانی و عمر مفید خود برای دولت و جامعه یا

ناوبری کتاب