صفحه ۲۶

می‎زدند، و الان می‎فهمیم بیشتر به همین علت بوده که سر علما را به مسائلی که دور از سیاست باشد بند کنند تا این که رفتار خلفا که بر خلاف مبانی اسلام بود مورد توجه آنها قرار نگیرد. نقل می‎کنند وقتی که مسلمانها بر قسطنطنیه مستولی شدند ارتش اسلام وارد کلیسایی شدند، مشاهده کردند در آنجا علمای مسیحی به جای آن که از کشور خود دفاع کنند بحث می‎کردند که آیا جنبه لاهوت حضرت عیسی به دار زده شد یا ناسوتش !

در منزل آسید فخر الدین در مسجد سلیمان

در تبعیدگاه مسجد سلیمان مرحوم آسید فخر الدین آل محمدمیزبان ما بود.شبی فرماندار وچندتن دیگر به دیدن ما آمدند ایشان هم بود،فرماندار گفت شما راجع به ریش تراشی دلیلی دارید؟من از روی مزاح گفتم:بله ! به یک طلبه ای گفتند چه دلیلی داریم که آدم باید ریش بگذارد؟گفت قرآن می‎گوید:وریشاولباس التقوی،طلبه ای آنجاگفت:خدا که بعدش می‎گوید:ذلک خیر!یعنی لازم نیست ریش بگذارید.خدا رحمتش کند آن شب آسید فخرالدین خیلی خندید.ولی دو ساعت بعد آمدند خبر دادندایشان سکته کرده وهمان شب از دنیا رفت.

به نوجوانان وجوانان زور نگوئید

به نوجوانان وجوانان فشار نیاورید در تربیت، برای این که خیلی وقتها فشار عکس العمل ایجاد می‎کند، این را پدر و مادرها باید توجه

ناوبری کتاب