صفحه ۲۵۳

مامور به حاج غلامعلی گفته بود من می‎دانم که اینها اسمهایشان را عوضی می‎گویند ولی به اینها بگو این اسمها یادشان باشد که اگر دوباره پرسیدند همین را بگویند و برای ما دردسر درست نکنند!. یک روز پدر آقای کروبی آمده بود، ماشاءالله هیکل بزرگی داشت چند برابر آقای کروبی بود عمامه بزرگی هم داشت، با هم در خیابان می‎رفتیم مامور آمد و به من گفت این آیت الله کی هستند؟ گفتم از خودشان بپرسید! رفت جلو و اسم ایشان را پرسید؛ ولی خوب مامورین نوعا با ما خوب بودند، یادم هست پس از یک سال که آنجا بودیم وقتی مرا می‎خواستند از آنجا ببرند سه نفر از این پاسبانها آمده بودند اشک می‎ریختند و گریه می‎کردند و می‎گفتند آقا ما چطور فراق شما را تحمل کنیم ؟

تأثیر عامل ژنتیک

نسبت به نطفه، خداوند تبارک و تعالی در سوره دهر می‎فرماید: (انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج) سوره انسان، آیه 2.؛ "امشاج" جمع "مشج" است به معنی مخلوط، ما انسان را از نطفه مخلوط خلق کردیم. و علت این که مخلوط را جمع آورده این است که می‎دانید نطفه از اسپرم و تخمک تشکیل شده و هر کدام از آنها ژنهای مختلفی دارد و هر ژنی یک خاصیتی را به وراثت از پدران و مادران سابق منتقل می‎کند. چه بسا صفتی از هفت نسل قبل به بچه منتقل می‎شود. عامل وراثت در انسان

ناوبری کتاب