صفحه ۲۴۸

آیت الله خمینی تا من جواب بدهم، آن وقت ناچار شد نوشت آیت الله خمینی، و آخر بازجوییها نوشت که نوشتن آیت الله به اصرار متهم بود. بالاخره راجع به آیت الله خمینی و مسائل مختلف سئوالاتی از من کرد و من جوابهایی دادم. بعد رفته بودند خانه را تفتیش کرده بودند، مرحوم محمد یک دستگاه تایپ و نوشته هایی در منزل داشت و من نگران آن بودم که آنها را به دست آورند و مشکلاتی برای من و مرحوم محمد درست شود، اما خانواده ما تا متوجه شده بود که مرا بردند رفته بود به آقای آشیخ ابوالقاسم ابراهیمی گفته بود، او هم آمده بود اینها را جمع و جور کرده بود و برده بود. می‎پرسیدند شما اعلامیه های خود را کجا تکثیر می‎کردید؟ من می‎گفتم من اعلامیه ها را امضا می‎کردم ولی اینکه کجا تکثیر می‎شد من خبر ندارم.

حوزه های علمیه، هدف دشمنان اسلام

حوزه های علمیه ما چه قم چه نجف همیشه هدف توطئه دشمنان اسلام و استعمارگران بوده است و چون می‎دانسته اند که در حقیقت حوزه ها هستند که به مردم فکر و جهت می‎دهند پیوسته درصدد نفوذ در آنها بوده اند، و قطعا بدانید الان هم ایادی دارند، با اینکه ما اکنون خیال می‎کنیم استعمار شکست خورده اما شکست نخورده، سبک استعمار عوض شده به قول خودشان می‎گویند استعمار جدید. استعمار روشهای مختلف دارد؛ اینها در نجف در قم همیشه ایادی داشته اند و ایادی اینها شیطنتهایی می‎کرده اند؛ و ما در عین حال که کار آخوندی و دینی مان را می‎کنیم بایستی توجه داشته باشیم که یک

ناوبری کتاب