صفحه ۲۳۶

ارتباط دانش با خداشناسی

(فانه انما یخشی الله من عباده العلماء)

(پس همانا بندگان دانای خدا، از خدا ترس دارند.)

اگر کسی واقعا عالم باشد، خدا را بشناسد، صفات و کمالات حق تعالی را فهمیده باشد، قهرا خشیت برایش حاصل می‎شود؛ و این خداشناسی از طریق علوم مادی نیز حاصل است؛ ظاهرا مراد از "علماء" در آیه شریفه: (انما یخشی الله من عباده العلماء) ، علم فقه و اصول نیست؛ بلکه به قرینه آیات قبل، این آیه شامل علوم طبیعی و اجتماعی می‎شود؛ آنجا که خدای متعال می‎فرماید: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف ألوانها و غرابیب سود و من الناس و الدواب و الانعام مختلف ألوانه کذلک سوره فاطر،آیه 27 و 28.)

یعنی: "آیا ندیدی که خداوند آب را از آسمان نازل کرد، پس به وسیله آن میوه ها و ثمرات گونا گونی را پرورش دادیم و در کوهها رگه هایی سفید و سرخ و سایر رنگها و رگه هایی بسیار سیاه قرار داد، همچنین مردم و جنبندگان و چهارپایان را با رنگهای گوناگون خلق نمود."

در این آیات، خدا به نظام تکوین اشاره کرده و این حقیقت را بیان

ناوبری کتاب