صفحه ۲۳۳

د - در سرزمین دشمن حد بر کسی جاری نمی گردد، از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده: "لایقام علی احد حد بارض العدو"وسائل الشیعه، ج 1 ص 10، مقدمات حدود. بر هیچ کس در زمین دشمن حد جاری نمی شود.

ه - اگر حد از راه اقرار متهم ثابت شده امام مسلمین می‎تواند آن را ببخشد، و راه ثبوت گناههای جنسی نوعا اقرار است نه شهادت شهود.

و - اگر کسی در حال تهدید یا ترس یا زندان اقرار به گناه کرد اقرار او بی اعتبار است و حد جاری نمی شود.

از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده: "من اقر عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حد علیه"وسائل الشیعه، باب 7 از ابواب حد سرقت.هرکس در حال لخت کردن او یا ترساندن یا حبس یا تهدید اقرار کند حد بر او نیست.

سخت گیری در ازدواج !

در شرایط ازدواج نباید سخت گیری کرد، برای این که رکن ازدواج پسر و دختر است و بقیه زائد است. اگر دیدی خواستگار، پسر خوبی است که مسلمان و متدین است، گرچه هیچ چیز هم ندارد دخترت را به او بده، آخر پسر و دخترهای ما که از حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) افضل نیستند که دو نفری یک پوست زیر پایشان می‎انداختند، یک مقدار شن در یک گوشه اطاقشان ریخته بودند و

ناوبری کتاب