صفحه ۲۳۲

مجاهدات و مبارزات خانه نشین شود ظلم است و حضرت این ظلم را تا وقتی که به مردم ظلم و تعدی نشود می‎پذیرد.در خطبه 74آمده است:"التماسا لا جر ذلک و فضله، و زهدا فیما تنافستموه من زخرفه و زبرجه" (برای درک اجر و ثواب این گذشت، و برای بی رغبتی در زیور و زینت دنیا که شما به آن شایق هستید.)

همین که انسانی محق باشد و نگذارند به حق خود برسد و برای آن صبر کند، پیش خدا اجر و ثواب دارد؛ چنین شخصی مظلوم است و خدا اجر مظلومیت را به او می‎دهد. می‎فرمایند: این که ظلم بر خودم را می‎پذیرم "التماسا لاجر ذلک و فضله" برای رسیدن به اجر و پاداش این مظلومیت و فضل آن است، و علت دیگر پذیرفتن این ظلم "زهدا فیما تنافستموه" این است که من نسبت به آنچه شما در آن دعوا و نزاع دارید بی رغبتم.

چند نکته در باره اجرای حدود

الف - اگر مرتکب عمل گناه بودن عمل را نمی دانسته حد بر او جاری نمی شود.

ب - اگر شبهه ای در کار باشد حد جاری نمی گردد. از رسول خدا نقل شده: "ادرئوا الحدود بالشبهات"وسائل الشیعه، ج 4 ص 24، مقدمات حدود. حدود را به سبب شبهات دفع نمایید.

ج - اگر گناهکار پیش از دستگیری توبه کرده باشد حد از او ساقط می‎گردد.

ناوبری کتاب