صفحه ۲۲۹

و ریشه بنی آدم، بر افکار و اندیشه آنان احاطه داشته باشم، به نحوی که من آنها را ببینم ولی آنها مرا نبینند؛ و خدا خواسته او را اجابت نمود. در بعضی روایات هست که شیطان شش هزار سال خدا را عبادت کرد در حالی که معلوم نیست این سالها از سالهای دنیا بود یا از سالهای آخرت؛ و سالهای آخرت، هر روزش هزار سال می‎باشد؛ شیطان یک چنین سابقه ای در عبادت داشت ولی با پیدا شدن حالت تکبر و خودبینی سابقه و ارزش او از بین رفت.

تو طناب نمی خواهی !

بعضی مردم هستند که لازم نیست شیطان آنها را دنبال خود بکشد، خود اینها دنبال شیطان می‎روند. می‎گویند شخصی شیطان را در خواب دید که طنابهای زیادی با خودش می‎برد، به شیطان گفت این طنابها برای چیست ؟ گفت اینها را به گردن بنی آدم می‎اندازم و به طرف خودم می‎کشم، در بین طنابها طناب بزرگی دید، گفت این مال چه کسی است ؟ گفت برای شیخ مرتضی انصاری است، زیرا او مرد بسیار عابد و زاهدی است و نمی شود او را با این طنابهای کوچک به طرف خود بکشم، سؤال می‎کند آیا شیخ مرتضی انصاری را هم تا حالا به دام انداخته ای ؟ شیطان می‎گوید دو سه مرتبه ای او را به دنبال خودم بردم ولی وسط راه طناب را پاره و فرار کرد، بعد می‎پرسد طنابی که به وسیله آن مرا به همراه خود می‎بری کدام است ؟ جواب می‎دهد

ناوبری کتاب