صفحه ۲۲

حق را باید بدون نردبان دید

کمال معرفت خدا این است که او را در دل بیابی و تصدیق کنی و بشناسی با همه خصوصیاتش، و از جمله خصوصیات ذات حق این است که واجب الوجود است، یعنی فقط هستی است و نیستی و ضعف در وجودش راه ندارد.بنابراین ما یک هستی داریم که فقط هستی است و یک هستی هایی که معلول آن هستی واقعی است و این هستی ها حد دارند، معلولند و وابسته، و وابسته بدون صاحب فرض نمی شود. لذا ما آن هستی را که فقط هستی است باید تصدیق کنیم تا هستی های دیگری هم که به آن وابسته هستند بتوانند باشند.

شاعر می‎گوید:

گشای آن چشم محرم را ببین یار مسلم را ____ شکن برهان سلم را که حق بی نردبان بینی

"حق" را باید بدون نردبان دید. عارف ابتدا ذات حق را درک می‎کند بعد می‎رود سراغ عکسها و جلوه هایش. درک ناقص آن است که انسان از معلولها پی به علت برد، و درک کامل آن است که انسان ابتدا خود علت را بیابد بعد به دنبال معلول برود.

ناوبری کتاب