صفحه ۲۱۶

نماز و مبارزه با خود خواهی

نماز وسیله مبارزه با خودخواهی است؛ به خصوص در آن زمانها، بعضی از انسانها خیلی متکبر بودند، رکوع و سجود برای بعضی از اعراب خیلی سنگین بود، آنقدر تکبر داشتند که اگر دری کوتاه بود و عبور از آن ممکن نبود مگر اینکه سرشان را خم کنند، حاضر به این کار نبودند، بلکه سردر را خراب می‎کردند تا به راحتی از آن عبور کنند و ذره ای سر خویش را خم نکرده باشند، تا این اندازه تکبر و نخوت داشتند؛ حال خدا نماز را قرار داده است تا مردم رکوع کنند، به خاک بیفتند و از کبر و نخوت بیرون بیایند.

استعمار و سرگرم کردن جامعه

می‎گویند انگلیسی ها وقتی می‎خواستند هندوستان را فتح کنند، هر دسته ای از مردم را به چیزی مشغول کردند تا به فکر استقلال کشورشان نیفتند، بعد گرفتار روشنفکرها شدند - روشنفکرها و درس خوانده ها همیشه جلودار افکار استقلالی هستند - انگلیسی ها برای این که این گروه را هم مشغول کنند، آمدند یک جدول درست کردند 100 رقمی، یعنی 100 در 100، مثل جدول ضرب 10 در 10، این جدول را بین روشنفکرها پخش کردند که هر کس این جدول را پر کند جایزه می‎گیرد؛ روشنفکرها به جای این که به فکر استقلال و

ناوبری کتاب