صفحه ۲۱۲

می‎فرستند و پس از اعتراض آقایان و احاله پرونده به دادگاه شماره 15 پس از یک سال تاخیر و دور سر گرداندن بالاخره نسبت به بعضی از آقایان هنوز ساکت مانده و نسبت به بعضی هم بدون اینکه اقلا صورت دادگاه را حفظ کنند و بدون اینکه از ساواک قم علت و دلیلی مطالبه کنند حکم صادر می‎کنند!! اگر از خدا و دادگاه عدل خدا در قیامت نمی ترسید اقلا خوب بود حیثیت دادگستری و دادگاه را حفظ می‎کردید، برای یک لقمه نان این همه محافظه کاری و بی وجدانی چرا؟ بالاخره هوای سرد و برفی خلخال با مزاج من که به امراض مختلفه گرفتار هستم به هیچ نحو سازگار نیست مگر اینکه نقشه ایذاء و نابودی من در بین باشد، و باک هم ندارم که نابود شوم و این همه کجرویها را مشاهده نکنم ولی بدانید که خون من به عهده شما خواهد بود. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.

‏27 رجب 1394 - حسینعلی منتظری ‏

زنگ مرگ !

انسان رهسپار مرگ و آخرت است و هرچه از عمر انسان می‎گذرد به آخرت نزدیک تر می‎شود و دنیا را پشت سر می‎گذارد، و زحماتی که انسان در این دنیا کشیده است اگر به قصد خدا نبوده همه اش هدر می‎رود، حوادثی که در اطراف ما صورت می‎گیرد همه اش اعلام دنیاست به این که با ما متارکه می‎کند، مرگها و تصادفاتی که هر روز می‎بینیم همه اعلام است، به قبرستانها که می‎رویم می‎بینیم کسانی که امیر بودند، کاخ و زندگی مرفه داشتند، امیدها داشتند، همه را گذاشته و رفته اند، این مردن ها و رفتن ها همه اعلام است. نقل شده که

ناوبری کتاب