صفحه ۲۰۴

توجه انسان را جلب می‎کند بلکه انسان علائقش کمتر بشود و در ضمن در دعاهایتان هم همیشه دعای شخصی نداشته باشید، امروز دعاهای عمومی برای جهان اسلام خیلی مهم است و واقعا مسلمانها غریب اند. اینکه در روایات دارد: الاسلام بدء غریبا و سیعود غریبا؛ الان است.

جمجمه انوشیروان !

مرحوم حاج میرزا حبیب الله خوئی در شرح خود به نقل از بحارالانوار از عمار ساباطی حدیثی آورده که از عجایب است. حدیث این است که وقتی حضرت امیر(ع) و اصحابشان در مسیری به مدائن رسیدند وارد ایوان مدائن شدند و تمام آن را گردش کردند و در این بین به یک جمجمه پوسیده ای برخورد کردند، به یکی از اصحاب فرمودند این جمجمه را بردار، بعد آمدند وارد ایوان شدند و نشستند، حضرت فرمود: طشت آبی بیاورید، و بعد به آن شخصی که جمجمه را در دست داشت فرمود: جمجمه را در آن طشت بینداز، بعد حضرت خطاب به آن جمجمه فرمودند: تو را سوگند می‎دهم که من و خودت را معرفی کن؛ جمجمه به قدرت خداوند با لغت فصیح عربی گفت: اما تو "امیرالمؤمنین و سیدالوصیین و امام المتقین" هستی، و اما من "عبدالله و ابن امة الله کسری انوشیروان" بنده خداوند فرزند کنیز خداوند کسری انوشیروان هستم؛ حضرت امیرالمؤمنین (ع) پرسیدند:

ناوبری کتاب