صفحه ۲۰

مقدمه

زندگانی بزرگان سراسر "حکمت، پند و سرگذشت" است، که گاه در سیره آنان چه نوشته ها و چه گفته هاشان برجسته نیست. با برجسته سازی، شکل دهی، قالب و زیبا سازی مناسب در عین سادگی می‎توان از آن بهره های نو گرفت، و به نسلی که گاه سر در گم الگو و گروه مرجع خویش است، ارائه نمود.

تبدیل الگوهای جامعه به الگوهای کمتر فرهیخته، قشری گری را در جامعه رواج می‎دهد و بی شک می‎تواند زنگ خطری برای تبدل بنیان های اخلاق و معنویت جامعه باشد، و چه بسا فراز و نشیب های روزگار در این تبدیل و تبدل بی اثر نباشد.

با بازگشت به صاحبان اندیشه و تجربه اندوخته - آنانی که در خشت خام دیدند آنچه دیگران در آئینه ندیدند - می‎توان چراغی در فراسوی آینده یافت. آنچه در این مجموعه در قالب بندی خاص در سه بخش "حکمت، پند و سرگذشت" گردآوری شده، تنها از میان پنج تألیف از چهل و دو کتاب آیت الله العظمی منتظری است و برای پرهیز از یکنواختی و حفظ تنوع، به شکل پیش رو در آمده است.

ناوبری کتاب