صفحه ۱۸۶

"ما لیس موزونا لبعض من نغم ____ ففی نظام الکل کل منتظم"منظومه حکمت، الفریدة السابعة، غرر فی دفع شکوک عن الغایة، ص 128.

نغمه هایی که برای بعضی ها موزون به نظر نمی آید، نسبت به کل نظام موزون و بجاست؛ نیش عقرب و مار نسبت به من و شما کشنده و چیز نابجایی است ولی نسبت به عقرب یا مار که نیاز به آلت دفاعی دارد و نسبت به کل نظام جهان هستی هیچ چیزی بی فایده نیست و عین عدل و عدالت است. ممکن است کسانی بر اثر فقر و تنگدستی محرومیتهای زیادی را تحمل کنند، ولی خداوند در قیامت اجر آنها را که در مقابل تنگدستی صبر کرده اند چند برابر می‎دهد. و بالاخره هدف از خلقت ساختن انسانهاست، و ساختن آنان به امتحان و آزمایش است.

سختی عذاب پس از مرگ

عذاب خدا به قدری مشکل است که حضرت علی بن الحسین امام زین العابدین (ع) در دعای ابوحمزة می‎فرماید: "فمالی لا أبکی، أبکی لخروج نفسی، أبکی لظلمة قبری، أبکی لضیق لحدی، أبکی لسؤال منکر و نکیر ایای، أبکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری، أنظر مرة عن یمنی و أخری عن شمالی اذ الخلائق فی شأن غیر شأنی مفاتیح الجنان، دعای ابو حمزه ثمالی." خدایا چرا نگریم، گریه می‎کنم برای خارج شدن جانم، گریه می‎کنم برای تاریکی قبرم، گریه می‎کنم برای تنگی لحدم، گریه می‎کنم

ناوبری کتاب