صفحه ۱۸۲

کوشش کند، تولید کند، و مخارج بسیاری را به عهده گیرد، خودش و زنش و اولادشان را اداره کند؛ و اولاد وابسته به هر دو می‎باشند. اما زن آن یک سهم مال شخصی اوست و مخارجی هم به عهده او نمی باشد. پس در حقیقت دو سهم از سه سهم به مصرف زن و سهم او از اولاد می‎رسد، و یک سهم به مصرف مرد و سهم او از اولاد می‎رسد. کار تولید به عهده مردان است ولی زن بیشتر مصرف می‎کند.

فعالیتهای دربار به اسم حزب توده

به اسم کمونیستها و به تحریک دربار نامه هایی به علما و آخوندها نوشته می‎شد و آنها را تهدید می‎کردند که مثلا شما را می‎کشیم، و چنین و چنان می‎کنیم؛ آقای حاج آقاحسن رضویان نجف آبادی برای من نقل کرد که من قبل از سقوط دکتر مصدق رفتم نزد آقای ابوالقاسم پاینده -صاحب امتیاز و موسس مجله صبا که نجف آبادی بود و سابقه طلبگی داشت و گاهی در مجله اش به پر و پای آخوندها هم می‎پیچید و یک چیزهایی راجع به آخوندها می‎نوشت - گفت: من دیدم ابوالقاسم پاینده در یک صفحه بزرگ اسامی بسیاری از روحانیون را نوشته، بعد منشی اش را صدا زد و متنی را به او داد، و گفت بیا این متن را برای این آدرسها بفرست. گفت من آن وقت نفهمیدم که آن متن چه بود، بعد که مصدق سقوط کرد شنیدم به علما نامه هایی تهدیدآمیز نوشته شده... به ابوالقاسم پاینده گفتم آن متن که تو آن روز به منشی ات دادی و گفتی برای آخوندها بفرست تهدید آخوندها نبود؟ خنده اش گرفت و گفت بله. ابوالقاسم پاینده با دربار مربوط بود،

ناوبری کتاب