صفحه ۱۸

"تاریخ در حالی که گذشته را بیان می‎کند بی زبان اما برای اهل علم و فهم زبان دار است. با مطالعه تاریخ گذشتگان انسان می‎بیند سلاطین بزرگ با چه قدرتهایی سرکوب شدند، ثروتمندان ثروتشان به باد فنا رفت، خودشان هم رفتند، خوبان و بدان همه رفتند، از خوبان خوبی هایشان و از بدان بدی هایشان در تاریخ ماند".

"پیغمبران و مردان خدا این راه را به سرعت طی کرده اند، اگر بخواهیم به آنها برسیم و در وسط راه نمانیم، باید بارمان سبک باشد. بارتان را سبک کنید تا به آنها که جلو افتاده اند برسید. داشتن مال و مقام دنیا سعادت نیست، مال و مقام دنیا برای انسان مسئولیت می‎آورد و گرفتاری انسان را زیاد؛ اگر انسان بتواند از آنها بهره برداری صحیح کند برای خود سعادت کسب کرده است، اما اگر تمام عمر را صرف اندوختن مال و کسب مقام دنیا کند، و به نفع آخرت استفاده نکند، در راه خواهد ماند".

از متن کتاب

ناوبری کتاب