صفحه ۱۷۵

کشورهای غربی و به وسیله بلندگوهای صهیونیستی شده است، شما باید در حج خنثی کنید. اصلا هدف حج همین معنا بوده است که مبادله فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بشود. بنابراین حج یک کنگره است، و دین اسلام عظمتش به همین است که برای افراد بشر وسیله اجتماع کردن را در بعدها و زمانهای مختلف فراهم کرده است. نماز را به جماعت قرار داده، نماز جمعه و نماز عید و حج را قرار داده است، تا مسلمانها گاه و بیگاه با یکدیگر ارتباط و برخورد داشته باشند، و برکت در همین اجتماعات است که: "البرکة فی الجماعة".

قحط الرجال !

یک شب یادم هست در شورای انقلاب برای یک موضوعی صحبت شد دیدم همه کارها را بین خودشان تقسیم می‎کنند، در آن وقت تقریبا مرحوم آیت الله دکتر بهشتی سخنگو و کارگردان بود، آقایان مهندس بازرگان، دکتر یزدی، قطب زاده، بنی صدر و آیت الله طالقانی هم جزو شورای انقلاب بودند، البته آقای طالقانی در جلسات کم شرکت می‎کردند، آقای طالقانی در مجلس خبرگان هم کم شرکت می‎کرد، عضو رسمی بودند ولی مرتب شرکت نمی کردند، شبی من به مرحوم آقای بهشتی گفتم: مگر شما ده دوازده نفر فقط مغزهای متفکر این کشور هستید، دیگر در این کشور آدم نیست که همه مسائل را به یکدیگر محول می‎کنید که در نتیجه کارها متراکم می‎شوند و بسا بعضی زمین می‎مانند! گفتند: آخه چه کسی هست ؟ گفتم: من برای

ناوبری کتاب