صفحه ۱۷

تقدیم به استادم:
اسوه پایداری
و
فرمانده ام خنیاگر عشق، طلبه شهید:
حسن منتظری
که اروندرود از باز پس فرستادنش ابا کرد.

ناوبری کتاب