صفحه ۱۶۹

از هر کس دیگری باید خودش را ملامت کند.

روز قیامت مردم به شیطان می‎گویند: خدا تو را لعنت کند که ما را به راههای کج انداختی، شیطان می‎گوید: (فلا تلومونی و لوموا انفسکم) سوره ابراهیم، آیه 022 مرا ملامت نکنید خودتان را ملامت کنید. و باز قرآن می‎فرماید: (ما أصابک من حسنة فمن الله و ما أصابک من سیئة فمن نفسک) سوره نساء، آیه 079 نیکی هایی که به شما می‎رسد از طرف خداست و آنچه زشتی و بدی به شما می‎رسد از ناحیه خودتان است.

یک تکه خدا هستم !!

آیت الله بروجردی می‎فرمودند: بعضیها مسائل فلسفه را درک نمی کنند، فکرشان منحرف می‎شود، من در اصفهان که بودم یک طلبه ای از درس فلسفه آخوند کاشی که آمد گفت من الان یک تکه خدا هستم برای اینکه حقیقت وجود یکی است، من هم که وجود دارم و... کسانی که نمی فهمند آن وقت نتیجه برعکس می‎دهد؛ فلسفه باشد اما برای یک افراد خاصی دریک جای مخصوصی، این جور عمومی نباشد که چهارصد پانصد نفر پای یک درس بریزند، این درست نیست مخصوصا منظومه و اسفار، بخصوص اسفار که وقتی مرحوم صدرالمتالهین در اسفار می‎رسد به حرفهای صوفیه و عرفا آن وقت اینجا کشش می‎دهد، اینها را خیلی افراد درک نمی کنند و عوضی می‎فهمند.

ناوبری کتاب