صفحه ۱۶۸

شخصیتهای مکه و خیلی پول خرج کن بود، ابوسفیان از شخصیت والاتری برخوردار بود اما قدری در پول خرج کردن حساب و کتاب داشته، خلاصه سر این که بچه مال کیست اختلاف پیدا شد؛ مرسوم هم این بوده که مادر بچه، بچه را به هر مردی نسبت می‎داده همان شخص پدر او حساب می‎شده، برای حل موضوع از آن زن پرسیدند بچه از کیست ؟ جواب داد: از عاص بن وائل است؛ ولی ابوسفیان این ادعا را نپذیرفته و اظهار نموده که من می‎دانم این بچه از نطفه من است. نقل شده از مادر بچه پرسیدند: شخصیت ابوسفیان بیشتر است، چرا بچه را به او نسبت ندادی ؟ جواب داده بود: عاص بن وائل هم دارای شخصیت است هم آدم پول خرج کنی است و پول زیادی به من می‎داد، من به این حساب بچه را به او نسبت دادم.شرح ابن ابی الحدید، ج 6، ص 281 به بعد؛ و منهاج البراعة، ج 6، ص 80 به بعد. به هرحال مادر عمروعاص زن معروفه ای بوده و پدر او مردد بین پنج نفر است.

تغییر ایدئولوژی در زندان، به دستور سازمان

در زندان یکی از بچه ها به اصطلاح تغییر ایدئولوژی داده بود، چون سازمان مورد علاقه او دستور تغییر ایدئولوژی را داده بود این شخص انحراف خود را به سازمان نسبت می‎داد، در حالی که خدا به همه ما عقل و فکر و هوش داده است، انبیا را برای هدایت ما فرستاده، بزرگان دین را فرستاده، اگر چنانچه کسی کج رفت و در چاه افتاد، قبل

ناوبری کتاب