صفحه ۱۶۴

بعثت پیغمبراکرم (ص) انجیلی به نام "انجیل برنابا" در دست بوده است؛ و علت این که پاپ آن را از "ادبیات و نوشتجات مجعول" اعلام نمود و در این اواخر نسخه آن به دست آمد، برای ما معلوم نیست.

مرگ زندانی و انعکاس جهانی

در زمان آقای بروجردی اگر ایشان با دستگاه کاری داشت آقای فلسفی انجام می‎داد، حتی من شنیدم گاهی آقای فلسفی از طرف آقای بروجردی پیش شاه هم می‎رفت. روی همین جهت آقای فلسفی با تیمسار مقدم راجع به همین کارهای سیاسی تماس می‎گرفت، مقدم هم متقابلا می‎خواست حتی المقدور این رابطه را با آخوندها حفظ کند. آنها می‎خواستند حتی المقدور کارها با خشونت حل نشود، آنها از اینکه کسی در زندان بمیرد ناراحت می‎شدند و انعکاس جهانی آن را در نظر می‎گرفتند، می‎گفتند در دنیا آبرویمان می‎رود(برای همین سعی می‎کردند اخبار خشونت هایشان منتشر نشود) در زندان اوین یک نفر به اسم عباس اشراقی جزو مجاهدین خلق بود، این شخص غش می‎کرد، یک روز ازغندی آمد و او را آزاد کرد، با اینکه محکوم به حبس ابد بود؛ گفت: یک وقت اینجا می‎میرد برایمان در دنیا معرکه می‎گیرند. این جوری بودند و نمی خواستند در این رابطه ها در دنیا برایشان معرکه گرفته شود.

رعایت احتیاط در مجازات

باید تکیه گاه قاضی خدا باشد. و اگر چنانچه در یک جا قاضی

ناوبری کتاب