صفحه ۱۶۳

(و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم) سوره نساء،آیه 157. یهود حضرت عیسی را نکشتند و به دار نزدند بلکه بر ایشان اشتباه پیش آمد. مطلب دیگری از انجیل برنابا که تفاوت اساسی با چهار انجیل دیگر دارد - و حق هم با آن است - این است که انجیل برنابا منکر الوهیت و پسر خدا بودن حضرت عیسی (ع) است و قرآن هم همین را می‎گوید، ولی چهار انجیل (متی، مرقس، لوقا، یوحنا) عیسی را پسر خدا می‎دانند؛ همچنین در انجیل برنابا ذبیح را حضرت اسماعیل (ع) می‎داند، همان طور که در روایات ما هم هست و ما نیز ذبیح را حضرت اسماعیل می‎دانیم، ولی ملت یهود و مسیحیان ذبیح را اسحاق می‎دانند. در انجیل برنابا از "پولس" انتقاد می‎کند و او را قبول ندارد، و چنانچه از اخبار ما هم استفاده می‎شود پولس کسی بود که در شریعت حضرت مسیح تغییراتی داد، مطابق تواریخ خود مسیحیان او تا قبل از این که حضرت عیسی صعود کند به او ایمان نیاورده بود و یک نفر از یهود بود، ولی بعد از صعود حضرت عیسی به مسیحیان ملحق شد، و با این عنوان که دین آنها را پذیرفته است در شریعت حضرت مسیح تغییراتی داد؛ و نیز انجیل برنابا مسأله ختنه را مطرح کرده است، همان طور که در تورات هم هست و یهودیان ختنه می‎کنند، اما مسیحیان ختنه نمی کنند؛ در عین حال انجیل برنابا کلمات حکمت آمیز بسیاری از حضرت عیسی (ع) نقل می‎کند. بالاخره از این دائرة المعارف انگلیسی چنین استفاده می‎شود: صد و سی سال قبل از

ناوبری کتاب