صفحه ۱۶۲

عددش را "literature - Apocryphal" - ادبیات و نوشتجات مجعول - شمرده اند، و انجیل برنابا جزء آنها بوده است، و در آن انجیل در چندین مورد از پیامبر ما با نام محمد(ص) یاد شده است. از جمله مطالبی که در انجیل برنابا وجود دارد و با انجیل های دیگر تفاوت دارد این است که آن انجیل ها می‎گویند حضرت عیسی را به دار زدند، ولی انجیل برنابا می‎گوید که حضرت مسیح (ع) به دار زده نشد و "یهودا اسخریوطی" که شیطنت کرده بود به صورت حضرت در آمد و وقتی که برای بازداشت آن حضرت آمدند یهودا را گرفتند و به دار زده شد. در اینجا یک قسمت از آن را می‎خوانیم: "پس چون که مرا مردم خدا و پسر خدا خواندند با این که من در جهان بیزار بودم خدا خواست که مردم مرا استهزاء کنند در این جهان به مرگ یهودا"یهودا" اول از حواریین بوده و بعدا منافق شد و علیه حضرت عیسی (ع) شیطنت نمود. در حالتی که معتقد باشند به این که من همانم که بر دار مرده، تا شیاطین به من استهزاء نکنند در روز جزا، و این - اشتباه - باقی خواهد بود تا بیاید محمد پیغمبر خدا، آن که چون بیاید این فریب را کشف خواهد فرمود برای کسانی که به شریعت خدا ایمان دارند"فصل 220از انجیل برنابا.. برنابا از قول حضرت عیسی (ع) می‎گوید: وقتی که محمد پیامبر خدا بیاید این مطلب را برای مردم مؤمن کشف می‎کند که من به دار زده نشدم و یهودای اسخریوطی به دار زده شد، و این همان مفادی است که در قرآن آمده:

ناوبری کتاب