صفحه ۱۴۹

آب دارند، اما آن را کنترل نمی کنند؛ یا اینکه زمین و معادن دارند، اما به خوبی از آن بهره برداری ننمایند. "ظلوم" هم یعنی آنکه یک عده ای حق دیگران را می‎خورند و به حقوق آنان تجاوز می‎کنند.تمام این کمبودهایی که می‎بینید وجود دارد به دو علت است: یکی ظلم انسانها و دیگری کفران نعمت آنان.

زخم زبان التیام ناپذیر!

"کلم" به معنای جراحت است؛ در کتاب جامی گفته: این که به کلمه و کلام، کلمه و کلام گفته می‎شود برای این است که کلمه و کلام دل انسان را جریحه دار می‎کنند،

و به قول شاعر:

"جراحات السنان لها التیام ____ و لایلتام ما جرح اللسان"

جراحتهای سرنیزه التیام دارند ولی جراحتهای زبان التیام ناپذیر می‎باشند. حضرت امیر المؤمنین (ع) هم می‎فرمایند: وقتی تیر مرگ به انسان اصابت کند جراحت آن التیام پذیر نیست.

فدک، سمبل امامت

این را بارها از من شنیده اید، این که کمونیستها یا بعضی دیگر اشکال می‎کنند فدک که این همه درآمد داشته، چطور پیامبر(ص) آن را به دخترش داده است، پیامبری که در اموال مسلمانان خیلی احتیاط می‎کرده، بارها به اهل بیت خود سفارش می‎کرده که ساده زیستی را رعایت کنند، چطور فدک را که منبع درآمد زیادی بوده، به دخترش

ناوبری کتاب