صفحه ۱۴۷

دینی شخصیت انسانی خودت را به پول و مقام نفروش ولو اگر بفروشی پول یا مقام پیدا می‎کنی؛ اما خودت را از دست داده ای، شخصیت و ارزش خودت را از دست داده "ای فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا" اینکه تو شخصیت خودت را می‎فروشی عوضی گیرت نمی آید. فرض کن صد هزار تومان یا دویست هزار تومان به شما دادند، شما دویست هزار تومان ارزش دارید؟ فرض کن یک مقام مختصر هم به شما دادند، ارزش شما همین مقام است ؟

روزی

یکی از روحانیون فاضل نجف آبادی - خدا رحمتش کند- در نجف می‎گفت: خداوند به بعضی "عمری " وبه بعضی "سالی " و به بعضی "روزی " می‎دهد.گاه خداوند به ما طلبه ها"روزی " هم نمی دهد بلکه "وعده ای " می‎دهد ولی بالاخره بنده اش را گرسنه نمی گذارد.

کرامت انسانی منحصر به مؤمن و مسلمان نیست

از حضرت امام جعفرصادق (ع) روایت شده که فرمودند: "کسی که علیه فرد مؤمن چیزی را نقل کند و هدف او این باشد که به واسطه آن خبر او را تضعیف نموده و آبرویش را بریزد و در نزد مردم بی اعتبار ساخته و از چشم مردم بیندازد، خداوند چنین کسی را از ولایت خود خارج ساخته و به سوی ولایت شیطان رهسپار می‎سازد، و شیطان هم

ناوبری کتاب