صفحه ۱۴۵

شمشاد مدرسه مخفی کردم، ما رفتیم آن تلگراف را از زیر شاخه های شمشادها برداشتیم، متاسفانه آن زمان یک دستگاه فتوکپی نداشتیم که اقلا آن را فتوکپی کنیم.

لحظات عمر در گوش ما می‎خوانند

مرحوم صدرالمتألهین در اسفار می‎گوید:اسفار اربعة، ج 3، ص 140 و... موجودات مادی دو سنخ بعد دارند، بعد مکانی و بعد زمانی؛ بعد مکانی که همین طول و عرض و عمق باشد و به آن کم ذاتی می‎گویند، این داخل وجود موجودات مادی است، بعد زمانی بعد چهارم موجودات مادی است،زمان نحوه وجودی موجودات مادی است،وجودموجودات مادی وجود تدرجی است، وجود تدرجی یعنی حرکت، و حرکت با زمان همدوش و هماهنگ است، زمان متراژ حرکت است، مثلا انسان غیر از آن که راه می‎رود ذاتش هم حرکت دارد، و مقدار حرکت اسمش زمان است. و بالاخره ماده و حرکت و زمان هماهنگ می‎باشند. بنابراین ساعات شبانه روز جدای از ذات ما نیستند، در درون ذات ما می‎باشند. حضرت علی (ع) ساعات عمر را تشبیه به راننده شتری کرده که از پشت سر شتر را می‎راند و برای او حدی می‎خواند تا شتر به سرعت حرکت کند؛ ساعات عمر هم گویا پشت سر ما قرار گرفته و ما را به جلو می‎رانند، و حوادثی را که این ساعات عمر برای ما پیش می‎آورند در حقیقت حدی است که به گوش ما می‎خوانند و باعث می‎شود که ما بیشتر حرکت کنیم.

ناوبری کتاب