صفحه ۱۴۱

می‎باشید بر شما حکومت می‎شود. عالم طبیعت عالم اختیار است و سرنوشت ملت ها به دست خود آنها سپرده شده است و تاریخ بر این امر گواه است؛ البته آنان موظف اند موازین الهی و انسانی را رعایت نمایند.

قصدمان خدا بود و بس

زندان آدم را می‎سازد، هم انسان با افراد و روحیات مختلف برخورد می‎کند هم یک شجاعت و ساختگی به انسان می‎دهد، انسان اگر چنانچه بخواهد در جامعه وجودش موثر باشد و در مسیر زندگی تکلیفش را بداند بایستی این صحنه ها را دیده باشد تا از خامی بیرون بیاید؛ نه، ما ضرری نکردیم، البته ما قصدمان خدا بود، واقعا قصدمان خدا و دفاع از اسلام بود، اهداف بزرگی داشتیم، روی این اصل هم اگر ما را می‎کشتند باکی نداشتیم. بارها مرا تهدید می‎کردند که چنین و چنان می‎کنیم و این کار اعدام دارد، من می‎گفتم: انسان که همیشه نمی ماند من هم عمرم را کرده ام و بهره ام را از دنیا برده ام چه بهتر که انسان زودتر برود و مسئولیتش کمتر باشد، من این جوری به اینها جواب می‎دادم. اینها فکر می‎کردند که وقتی می‎گویند اعدام می‎کنیم من وحشت می‎کنم.

توصیه ای به مأمورین

دراینجا به برادران پاسدار و مأمورین توصیه می‎کنم که مواظب

ناوبری کتاب