صفحه ۱۳۷

نشود.عالم شیعی می‎گوید: من فقط یک نکته می‎گویم و آن اینکه:ابوبکر خیلی آدم دوراندیشی بود.عالم سنی تعجب می‎کند.عالم شیعی ادامه داد و حتی از پیامبر هم در دوراندیشی جلوتر بود چرا که برای پس از خودش عمر را به عنوان خلیفه مشخص کرد ولی به عقیده شما پیامبر با آن عظمت کسی را به عنوان خلیفه پس از خودش نصب نکرد!

عالم جلیل القدر آیت الله حاج میرزا علی آقا شیرازی

در این اواخر که دراصفهان بودم با مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقا شیرازی مانوس شده بودم؛ ایشان در مدرسه صدر نهج البلاغه درس می‎دادند، گاهی از اوقات درس ایشان می‎رفتم؛ بعد وقتی که من آمدم قم و با مرحوم شهید مطهری آشنا شدم و در تابستان با هم به اصفهان رفتیم به ایشان گفتم برویم درس نهج البلاغه، گفت مگر نهج البلاغه درس خواندنی است ؟ گفتم اگر حاج میرزا علی آقا درس بگوید آری ! بعد به اتفاق آقای مطهری رفتیم در مدرسه صدر پای درس ایشان، مرحوم آقای مطهری خیلی مجذوب ایشان شد؛ و در کتاب عدل الهی خود این داستان را نقل می‎کند که هم مباحثه من که اهل اصفهان بود پیشنهاد کرد که در درس نهج البلاغه حاج میرزا علی آقا شرکت کنیم و این پیشنهاد برای من طلبه کفایه خوانده سنگین بود ولی رفتم و زود به اشتباه بزرگ خود پی بردم و دانستم نهج البلاغه را من نمی شناخته ام، به علاوه دیدم با مردی از اهل تقوا و معنویت

ناوبری کتاب