صفحه ۱۳۶

مخلوق توجه کنیم از خدا غافل می‎شویم و آن مرتبه فنای فی الله را از دست می‎دهیم. عارف هم روی همین حساب است که نمی تواند به مخلوق خدا توجه کند، پس عارف فقط می‎تواند خود را فانی فی الله کند، ولی نمی تواند هیچ گونه توجهی به بندگان خدا داشته باشد؛ و رسول خدا(ص) و اولیاء او هستند که دارای هر دو جنبه می‎باشند.

وسعت موضوع حرمت احتکار

موضوع احکام احتکار در اخبار اهل بیت (ع) و کلمات فقهای اعلام در پنج یا شش یا هفت چیز یعنی گندم، جو، خرما، مویز، روغن، زیتون و نمک خلاصه می‎شد، با اینکه این قبیل احکام از قبیل احکام عبادی نیستند که مبتنی بر تعبد محض باشند که مصالح و مفاسد آنها بر ما پوشیده است، بلکه به لحاظ مصالح و ملاکهای اقتصادی و حیاتی انسانها تشریع شده اند؛ پس در عصر ما با تحول عمیق در زندگی انسانها و نیازهای ضروری آنان قهرا موضوع حرمت احتکار خیلی وسیعتر خواهد بود، مثلا نمی توان گفت که احتکار در زیتون جایز نیست ولی در داروهایی که حیات بعضی انسانها وابسته به آنها می‎باشد مانعی ندارد.

معلوم می‎شود ابوبکر آینده نگرتر بود...!

یکی از علمای شیعه میهمان یکی ازعلمای اهل سنت می‎شود.عالم سنی شرط می‎گذارد در باره مباحث خلافت بحثی

ناوبری کتاب