صفحه ۱۳۲

است بر فقه اهل سنت، چون حکومت و دولت و ملت همه سنی بودند روایات اهل سنت در آن زمان مطرح بوده، فتاوای آنها مطرح بوده و روایات ائمه ما گاهی ناظر به فتاوای آنها بوده است، اگر در یک مساله روایاتی که در صحیح بخاری و مسلم و سایر کتب اهل سنت هست اینها را هر چند در پاورقی ذکر می‎کردیم و طالب علم اینها را با روایات خودمان تطبیق می‎کرد خیلی بهتر بود.

در نشست باربرداران !

نقل است که رضاشاه پهلوی ممنوع کرده بود در کشور کسی از واژه های عربی استفاده کند،چون زبان قرآن بود وآنها به بهانه استفاده از زبان فارسی اهداف دیگری داشتند. روزی یکی از وزرا دیر به خدمت شاه رسیده بود،هنگامی که مورد اعتراض شدیدواقع شد، به جای جمله: قربانت شوم در جلسه وزرا شرکت کردم،علت رااینگونه حکایت کرد:برخیت گردم درنشست باربرداران، انبازی کردم !

دروغ سیاسی، وعده سیاسی

دو صفت اصولا در سیاستمداران دنیا وجود دارد؛ وقتی با مردم سخن می‎گویند، دروغ می‎گویند؛ اگر از آنها بپرسند چرا دروغ می‎گویید؟ جواب می‎دهند: این دروغ سیاسی است ! وعده می‎دهند ولی عمل به وعده های خود نمی کنند، اگر بگوییم چرا خلاف وعده عمل می‎کنید؟ جواب می‎دهند: وعده سیاسی بود! و...

ناوبری کتاب