صفحه ۱۱۸

وداع من بود با مسافرتهای تبلیغی با آن وضع ناهنجار و بی ضابطه.

حکومت در نظر امامان

حکومت در نظرامامان بزرگوار وسیله بود نه هدف آنان خود و حکومت ساده بدون تشریفات ظاهری خود را برای پیاده شدن ارزشهای اسلامی و تربیت صحیح انسانها و اقامه قسط و عدل در جامعه می‎خواستند نه اینکه اسلام را برای تقویت حاکمیت و قدرت خود بخواهند. همین نگرش به ارزشهای اسلامی فلسفه و علت اساسی همه فعالیتها و برخوردهای آن بزرگواران با دوست و دشمن بود؛ و براساس همین نگرش، آنان در مقام تزاحم و تعارض بین قدرت و حکومت خود و بین ارزشهای اسلامی قدرت را فدای ارزشها می‎نمودند. رمز الگو ماندن حکومت ساده پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) برای همیشه تاریخ و همه زمانها و مکانها در همین نکته مهم نهفته است.

ارجاع مسائل فقهی و سیاسی از سوی امام خمینی (ره)علاوه بر درج مستندات ارجاعات در کتاب خاطرات، برخی از آنها در مجموعه صحیفه امام (ره) آمده است چون: ج 12، ص 120، 411و ج 15، ص 322و ج 17، ص 68 - 69، 450و ج 19، ص 274و ج 20، ص 110، 397و ج 21، ص 68 - 69 و 372.

سوال: حضرت امام در مسائل سیاسی و اجرایی کشور ارجاعاتی را به حضرتعالی داشتند، همان گونه که در مسائل فقهی احتیاطات و بعض مسائل مشخص فقهی را به حضرتعالی ارجاع فرموده بودند؛ اگر

ناوبری کتاب