صفحه ۱۱۰

جماعاتید؟گفت:بله آقا. بعد امام با مزاح به من گفتند: لابد ایشان یکی از همانهاست که شما سفارشش را می‎کنید.

دوری کردن از شبهات

از پیامبراکرم (ص) روایتی است که می‎فرماید: "حلال بین، و حرام بین، و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات"منهاج البراعة، ج 3، ص 220؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 114، باب 12 صفات قاضی، حدیث 09 چیزهای حلال روشن است، و چیزهای حرام روشن، و چیزهای مشتبه بین این دو، کسی که شبهات را ترک کند از حرامها نجات پیدا می‎کند. در روایت دیگر می‎فرماید: "لو ان راعیا رعی الی جانب الحمی لم یثبت غنمه ان تقع فی وسطه"منهاج البراعة، ج 3، ص 220؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 122، باب 12 صفات قاضی، حدیث 40. هر کس گوسفندانش را در اطراف قرقگاه بچراند کم کم وارد قرقگاه می‎شود. اگر انجام شبهات برای انسان عادت شد کم کم محرمات هم برای او عادی می‎شود. لذا آدم متقی باید حتی از شبهه ناک خودداری کند تا گرفتار محرمات نشود.حضرت می‎فرماید: کسی که از تاریخ درس عبرت بگیرد، در او حالت تقوی پیدا می‎شود و این تقوی مانع از این می‎شود که در چیزهای شبهه ناک فرو رود، پس به طریق اولی در محرمات هم وارد نمی شود.

امام خمینی: مرجعیت و رهبری، توأمان

امام در عین اشتغال به مبارزات و کارهای سیاسی هیچ گاه از

ناوبری کتاب